ACCUEIL

Milieu

Syst.Faun.

FicheEsp.

Biblio

Culturel


Les acridiens d'Afrique occidentale et nord-centrale
Grasshoppers of West and North-Central Africa
(document de travail 2014/2022 - working document)

Un document complet (parution janvier 2023) est maintenant disponible
<< Retour généralités

Liste des genres (fichiers pdf)


Pour citer la source de ces fichiers = nom genre + référence ci-dessous (to quote the source of these files = genus name + reference below)
Exemple :
Abisares - in
Mestre J. & Chiffaud J. "AcridAfrica" - <http:/acrida.info/bib/Cataao14b.htm>

Sens lecture >>>>

Abisares
(
02/2015 - 403 Ko)

Acanthacris
(06/2018 - 620 Ko)

Acanthoxia
(02/2015 - 1,07 Mo)

Acorypha
(10/2020 - 0,99 Mo)

Acrida
(02/2016 - 897 Ko)

Acridarachnea
(01/2014 - 149 Ko)

Acridoderes
(02/2018 - 408 Ko)

Acrotylus
(04/2021 - 798 Ko)

Adelothericles
( 01/2014 - 119 Ko)

Afromastax
(
03/2015 - 432 Ko)

Afroxyrrhepes
(02/2017 - 557 Ko)

Aiolopus
(
02/2020 - 799 Ko)

Allotriusia
(01/2014 - 198 Ko)

Amesotropis
(05/2014 - 302 Ko)

Amphiprosopia
(04/2014 - 403 Ko)

Anablepia
(01/2014 - 221 Ko)

Anacridium
(01/2019 - 1,04 Mo)

Anamesacris
(01/2014 - 483 Ko)

Anthermus
(08/2014 - 1,51 Mo)

Apoboleus
(04/2015 - 244 Ko)

Atractomorpha
(06/2020 - 884 Ko)

Aulacobothrus
(02/2018 - 330 Ko)

Aulocaroides
(05/2014 - 147 Ko)

Auloserpusia
(09/2014 - 465 Ko)

Azarea
(01/2015 - 1,05 Mo)

Badistica
(11/2016 - 812 Ko)

Baidoceracris
(01/2014 - 373 Ko)

Barombia
(01/2014 - 168 Ko)

Berengueria
(07/2017 - 320 Ko)

Bocagella
(05/2014 - 706 Ko)

Bosumia
(01/2014 - 118 Ko)

Brachycrotaphus
(05/2018 - 1,19 Mo)

Bryophyma
(04/2014 - 695 Ko)

Calephorus
(05/2017 - 360 Ko)

Callichloracris
(01/2014 - 120 Ko)

Cannula
(02/2018 - 578 Ko)

Cardeniopsis
(06/2014 - 154 Ko)

Caryanda
(07/2014 - 604 Ko)

Carydana
(02/2015 - 421 Ko)

Cataloipus
(01/2019 - 743 Ko)

Catantops
(03/2019 - 495 Ko)

Catantopsilus
(01/2018 - 736 Ko)

Catantopsis
(02/2017 - 868 Ko)

Chapmanacris
(01/2014 - 315 Ko)

Chirista
(09/2017 - 435 Ko)

Chloebora
(01/2014 - 125 Ko)

Chloroxyrrhepes
(02/2014 - 248 Ko)

Chromotruxalis
(02/2014 - 375 Ko)

Chrotogonus
(03/2019 - 886 Ko)

Comacris
(02/2014 - 120 Ko)

Conipoda
(02/2014 - 449 Ko)

Cophotylus
(06/2014 - 530 Ko)

Coryphosima
(07/2019 - 1,19 Mo)

Criotocatantops
(12/2017 - 540 Ko)

Crucinotacris
(06/2017 - 238 Ko)

Cryptocatantops
(08/2018 - 371 Ko)

Cylindrotiltus
(05/2014 - 175 Ko)

Cyphocerastis
(05/2015 - 340 Ko)

Cyrtacanthacris
(09/2017 - 348 Ko)

Dericorys
(06/2014 - 222 Ko)

Diabolocatantops
(11/2018 - 447 Ko)

Dichromothericles
(02/2014 - 131 Ko)

Dictyophorus
(11/2017 - 582Ko)

Digentia
(04/2015 - 181 Ko)

Dnopherula
(06/2017 - 479 Ko)

Duronia
(11/2017 - 396 Ko)

Duroniella
(02/2014 - 242 Ko)

Duviardia
(04/2014 - 179 Ko)

Eleutherotheca
(08/2014 - 325 Ko)

Epistaurus
(11/2017 - 573 Ko)

Eremogryllus
(06/2014 - 947 Ko)

Eucoptacra
(03/2018 - 578 Ko)

Eudirshia
(02/2014 -215 Ko)

Eupropacris
(08/2014 -263 Ko)

Eurysternacris
(02/2017 - 221 Ko)

Euschmidtia
(07/2014 - 339 Ko)

Exopropacris
(04/2018 - 443 Ko)

Eyprepocnemis
(10/2018 - 1,37 Mo)

Eyprepocprifas
(02/2014 - 72 Ko)

Faureia
(11/2016 - 208 Ko)

Galeicles
(05/2014 - 222 Ko)

Gastrimargus
(01/2022 - 710 Ko)

Gelastorhinus
(03/2015 - 244 Ko)

Gemeneta
(12/2016 - 244 Ko)

Gerista
(
05/2014 - 147 Ko)

Glauningia
(02/2014 - 123 Ko)

Glyphoclonus
(07/2014 - 576 Ko)

Gonista
(04/2014 - 132 Ko)

Gymnobothrus
(10/2019 - 566 Ko)

Hadrolecocatantops
(09/2017 - 555 Ko)

Harpezocatantops
(11/2017 - 489 Ko)

Hemiacris
(12/2016 - 465 Ko)

Hemierianthus
(12/2016 - 1,58 Mo)

Heteracris
(10/2019 - 1,74 Mo)

Heteropternis
(12/2018 - 707 Mo)

Hieroglyphodes
(06/2014 - 219 Ko)

Hieroglyphus
(01/2018 - 937 Ko)

Hilethera
(04/2017 - 610 Ko)

Hintzia
(02/2014 - 121 Ko)

Holopercna
(04/2017 - 157 Ko)

Homoxyrrhepes
(04/2015 - 507 Ko)

Humbe
(10/2017 - 330 Ko)

Hyalorrhipis
(11/2016 - 441 Ko)

Hyperocnocerus
(02/2014 - 192 Ko)

Jagoa
(07/2014 - 982 Ko)

Jasomenia
(07/2014 - 136 Ko)

Kassongia
(07/2014 - 130 Ko)

Kraussaria
(12/2017 - 626 Ko)

Kraussella
(01/2018 - 756 Ko)

Leionotacris
(03/2015 - 230 Ko)

Leptacris
(04/2017 - 599 Ko)

Leptopternis
(11/2016- 244 Ko)

Leptoscirtus
(02/2014 - 78 Ko)

Leva
(04/2017 - 223 Ko)

Locusta
(07/2022 - 1,8 Mo)

Loxicephala
(06/2014 - 174 Ko)

Mabacris
(04/2014 - 120 Ko)

Machaeridia
(04/2015 - 391 Ko)

Madimbania
(03/2015 - 186 Ko)

Mastachopardia
(03/2017 - 433 Ko)

Maura
(04/2015 - 310 Ko)

Mazaea
(02/2014 - 126 Ko)

Megafrohippus
(07/2014 - 124 Ko)

Mesopsis
(03/2018 - 760 Ko)

Metaxymecus
(08/2018 - 585 Ko)

Morphacris
(11/2018 - 373 Ko)


Nimbacris
(02/2014 - 201 Ko)

Nomadacris
(09/2018 - 742 Ko)

Occidentosphena
(02/2014 - 125 Ko)

Ochrilidia
(07/2019 - 921 Ko)

Ocnocerus
(09/2014 - 210 Ko)

Odontomelus
(12/2017 - 504 Ko)

Oedaleus
(03/2022 - 1,7 Mo)

Oncothericles
(05/2014 - 119 Ko)

Ornithacris
(05/2019 - 743 Ko)

Orthacanthacris
(04/2017 - 383 Ko)

Orthochtha
(04/2019 - 1,65 Mo)

Oxya
(05/2017 - 741 Ko)

Oxycatantops
(12/2021 - 434 Ko)

Oxyolena
(02/2014 - 353 Ko)

Pamacris
(07/2014 - 128 Ko)

Pamphagulus
(07/2014 - 925 Ko)

Paracinema
(10/2017 - 672 Ko)

Parakinkalidia
(04/2014 - 125 Ko)

Parapetasia
(02/2015 - 376 Ko)

Parapropacris
(08/2017 - 348 Ko)

Parga
(11/2017 - 717 Ko)

Petamella
(02/2014 - 432 Ko)

Phaeocatantops
(02/2015 - 182 Ko)

Phryganomelus
(03/2015 - 185 Ko)

Phyllocercus
(02/2014 - 606 Ko)

Phymateus
(08/2014 - 2,91 Mo)

Phymeurus
(03/2015 - 236 Ko)

Platypternodes
(02/2018 - 379 Ko)

Pnorisa
(10/2017 - 570 Ko)

Pododula
(06/2015 - 553 Ko)

Poecilocerastis
(02/2015 - 122 Ko)

Poekilocerus
(05/2017 - 1,03 Mo)

Pristocorypha
(04/2014 - 122 Ko)

Pseudogmothela
(02/2017 - 359 Ko)

Pseudophialosphera
(02/2015 - 127 Ko)

Pteropera
(01/2017 - 669 Ko)

Pterotiltus
(01/2017 - 697 Ko)

Pycnodella
(07/2014 - 711 Ko)

Pycnodictya
(02/2017 - 302 Ko)

Pyrgomorpha
(07/2021 - 1,11 Mo)

Rhabdoplea
(06/2018 - 483 Ko)

Rhaphotittha
(09/2014 - 441 Ko)

Rhytidacris
(02/2015 - 410 Ko)

Ritchiella
(04/2014 - 1,15 Mo)

Roduniella
(09/2014 - 123 Ko)

Rutidoderes
(05/2014 - 2,12 Mo)

Schistocerca
(11/2021 - 2,6 Mo

Scintharista
(03/2015 - 1 Mo)

Segellia
(07/2014 - 212 Ko)

Serpusia
(04/2015- 499 Ko)

Sherifuria
(02/2015 - 270 Ko)

Spathosternum
(12/2017 - 792 Ko)

Sphingonotus
(07/2018 - 1,3 Mo)

Sphodromerus
(07/2014 - 144 Ko)

Sporobolius
(12/2017 - 163 Ko)

Staurocleis
(08/2014 - 316 Ko)

Stenocrobylus
(05/2017 - 592 Ko)

Stenohippus
(06/2022 - 1,38 Mo)

Stobbea
(12/2016 - 381 Ko)

Sudanacris
(02/2014 - 738 Ko)

Sumba
(07/2014 - 137 Ko)

Taiacris
(04/2014 - 118 Ko)

Tanita
(08/2014 - 421 Ko)

Taphronota
(04/2018 - 839 Ko)

Tenuitarsus
(10/2017 - 648 Ko)

Thamithericles
(04/2014 - 129 Ko)

Tmetonota
(07/2014 - 132 Ko)

Trichocatantops
(02/2017 - 780 Ko)

Trilophidia
(11/2018 - 548 Ko)

Tristria
(04/2018 - 819 Ko)

Tropidopola
(04/2014 - 409 Ko)

Truxalis
(02/2019 - 1,21 Ko)

Truxaloides
(04/2017 - 512 Ko)

Tuarega
(02/2015 - 980 Ko)

Tylotropidius
(01/2018 - 331 Ko)

Vosseleriana
(04/2014 - 343 Ko)

Xenotruxalis
(04/2014 - 131 Ko)

Yendia
(04/2014 - 254 Ko)

Zacompsa
(11/2017 - 421 Ko)

Zonocerus
(02/2022 - 1,02 Mo)
© 2005, Mestre J. & Chiffaud J.
Dernière mise à jour : Décembre 2022