ACCUEIL Milieu Syst.Faun. FicheEsp. Biblio Culturel
Généralités Classifications Inventaire Liste espèces Descriptions originales

Liste des descriptions

Fischer, 1853
Orthoptera Europaea…Accedunt tabulae lapidibus incisae XVIII, quarum ultima coloribus partim illustrata.- Lipsiae (= Leipzig), G. Engelmann, xx + 454 p., 18 pl.

Taxons décrits
(ordre des noms actuels)

Brachycrotaphus tryxalicerus (Opomala tryxalicera), p. 305-306

Brachycrotaphus tryxalicerus (Opomala tryxalicera), p. 305-306

Opomala 305
-----------------

************

1. Opomala tryxalicera Fisch. Fr. (Tab. XV. fg. 8, F)

Fusco-rufescens, vertice ante oculos longius producto, obtuso, facie magnopere declivi, vittâ
utrinque sub oculis flavescente, in pronoti lateribus infra continuatâ, antennis ensiformibus, pronoti
carinis lateralibus parum distinctis, elytris abdomine longioribus, niveo-pellucidis, ad basin marginis
antici flavescentibus, tibiis posticis apice infuscatis.
F.
Long.
F 141/2'''. (M ign.)


306 Acridiodea
-----------------

Corpus (siccum) fusco- vel griseo-rufescens. Caput valde elongatum, i. e. vertex ante ocu-
los tantundem productus est, ut occiput pone eos patet ; foveolae laterales subcurvatae , frons magno-
pere declivis, directioni horizontali propinqua ; costa frontalis infra paullo dilatata, carinae laterales
distinctae ; antennae capite vix longiores, distincte trigonae, art. 3-9 depressis, dilatatis, ultimis
attenuatis, tenuibus ; oculi oblongi, subhorizontales ; linea infra oculos obsoleta pallida, in margi-
nem inferioremn pronoti continuata ; occiput elongatum utrinque lineâ subcurvatâ punctorum impres-
sorum. Pronotum subplanum, carinâ mediâ distinctâ, carinis lateralibus subobliteratis, fere paral-
lelis, pone impressionem posticam subtillisime punctato-rugulosum, ante eam grossius et parcius
punctatum ; lobi deflexi subtrapezoidei, angulo antico obtuso, postico subrecto. Prosterni tubercu-
lum mediocre, subcompressum, adnatum (non liberum) ; pectus angustum, grosse punctatum.
Elytra abdomine longiora, angusta, basi apiceque angustata, subpellucida, venulis transversis niveis,
quibusdam apicem versus sitis tenerrime fusco-indutis, basi marginis anterioris opaciore, venis
anticis (scapulari et externo-mediâ) flavescentibus, posticis (v. internomediâ, anali et axillari) sub-
fuscis. Alae elytris paullo breviores, abdomine plus duplo angustiores, hyalinae, pone apicem emar-
ginatae, nitidae, supra et subtus laete irideo-micantes. Pedes flavescentes, breves ; femora postica
abdomine fere quartâ parte breviora ; tibiae posticae parce pilosae, apice infuscatae, spinis apice
nigris. Abdomen valde compressum, incisuris pallidioribus, valvulis
F fuscis, apice adustis.
Habitat in Siciliâ. D. Zeller ineunte Augusto prope Messanam specimen
F cepit.

************

ACRIDOIDEA Tab. XV.

dessin B. tryxalicerus

© 2005, Mestre J. & Chiffaud J.
Dernière mise à jour : Décembre 2004