< retour liste espèces

 

Eudirshia koba

Eudirshia koba, femelle, in Mestre (1988, p. 39, fig. 1)